Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Pozwoleniem na budowę


jest natomiast decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego.

Pozwolenie na budowę wydaje właściwy dla terenu lokalizacji inwestycji, organ architektoniczno-budowlany na podstawie wniosku Inwestora.

Czas rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę zależny jest od specyfiki działania danego urzędu ale wynosi ustawowo - max. do 60dni.

Do wniosku należy dołączyć: Projekt budowlany 4 egz. zgodny z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wynikającymi z przepisów ogólnych i szczegółowych. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub Wypis z Miejscowego Planu Dodatkowe dokumenty lub opinie wymagane przez rejonowy urząd

Rozpoczęcie robót w terenie, poprzedzić należy zawiadomieniem urzędu o rozpoczęciu budowy, składane w terminie co najmniej siedmiu dni przed ich rozpoczęciem. Jest to wymóg formalny, którego nie można pominąć, narzucony ustawą prawo budowlane.

Kolekcje projektów