Baza wiedzy

Leksykon pojęć

powrót do leksykonu

Pozwolenie na budowę – krok po kroku


ETAP 1: Wystąpienie o Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu ewentualnie o wypis z planu miejscowego zag. Terenu. Ta procedura inna jest w zależnie od miejscowych wymagań danej gminy. Zachęcamy do zapytania u źródła w lokalnym wydziale architektury. Następnie od geodety musimy uzyskać zaktualizowane mapy działki do celów projektowych w skali 1:500 . Na aktualnej mapie do celów projektowych ( 1:500 1cm na mapie oznacza 5m w terenie) lub 1:1000 (1cm=10m) wrysować, kontur planowanej inwestycji (domu, garażu itp.). Oznaczyć granice działki (kolorowym zakreślaczem). Budynek powinien być usytuowany zgodnie z prawem w odległości 3 m od granicy działki (ściana \\"ślepa\\") i 4 m - ściana z-oknami. W innych przypadkach należy uzyskać zgodę sąsiadów na projektowaną zabudowę w odległości 1,50m, lub też - jeśli zachodzi taka konieczność - na zabudowę w granicy działki (są to przypadki indywidualne i zalecamy konsultować je w lokalnym urzędzie gminy - czyli z \\"grupą trzymającą władzę\\" tj. z tymi co będą zatwierdzać). Wypełnić wniosek o wydanie decyzji lub wypisu (gotowy formularz można dostać w urzędzie i w razie problemów poprosić o instrukcje jak \\"to\\" wypełnić). Możliwe, że gmina zażąda przedstawienia koncepcji planowanej inwestycji lub nawet gotowego projektu (wtedy proponujemy- wykonać odbitki stron katalogowych wybranego projektu, lub wydrukować rysunek szczegółowy ze strony www.centrumprojektow.eu i dołączyć do wniosku. Komplet dokumentów złożyć w urzędzie. (Wniosek rozpatruje właściwy organ administracyjno-budowlany, na terenie, którego znajduje się planowana budowa, trwa to zwykle 14 - 30 dni). ETAP 1 - przygotowanie inwestycji: Wypełnieniu szczegółowych warunków zawartych w otrzymanej \\"DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY I ZAGOSPODAROWANIU TERENU\\" lub WYPISU. np. zapewnienie dostawy energii elektrycznej, wody, gazu decyzji o wyłączeniu gruntów z użytkowania rolnego lub leśnego zapewnienia odbioru ścieków i odpadów stałych opinii Konserwatora Zabytków lub Konserwatora Przyrody innych opinii, pozwoleń specyficznych dla konkretnej lokalizacji ETAP 3: Decyzja o Warunkach Zabudowy + Projekt gotowy + Adaptacja + wniosek do urzędu => upragniona zgoda na budowę. W wypadku zakupu projektu gotowego należy zlecić wykonanie adaptacji projektu typowego i projektu zagospodarowania działki uprawnionemu projektantowi - najlepiej \\"z rejonu\\". Adaptacja polega na dostosowaniu projektu do istniejących w danym terenie warunków klimatycznych oraz wymagań Inwestora. Wykonanie Projektu Zagospodarowania Terenu polega na naniesieniu projektowanego budynku, przyłączy instalacyjnych wraz z bilansem terenu na aktualną mapę sytuacyjno-wysokościową (taką z pieczątką geodety \\"do celów projektowych\\" ) i sporządzenia opisu. W zależności od warunków zabudowy może być wymagany projekt wjazdu na działkę, projekt ogrodzenia, projekt szamba, etc. (po dostarczeniu odpowiednich wytycznych oraz opinii i pozwoleń, adaptację projektu do działki wykonać może nasza pracownia za dodatkową opłatą ~ 2100 zł, dot. Warszawa + okolice) Decyzję o pozwoleniu na budowę wydaje właściwy dla terenu lokalizacji inwestycji, organ architektoniczno-budowlany na podstawie wniosku Inwestora. Czas rozpatrywania wniosku o pozwolenie na budowę zależny jest od specyfiki działania danego urzędu ale wynosi ustawowo - max. do 60dni. Do wniosku trzeba dołączyć: Projekt budowlany 4 egz. zgodny z wydaną decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu, wraz z niezbędnymi opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wynikającymi z przepisów ogólnych i szczegółowych. Oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu terenu lub Wypis z Miejscowego Planu Dodatkowe dokumenty lub opinie wymagane przez rejonowy urząd Rozpoczęcie robót w terenie, poprzedzić należy zawiadomieniem urzędu o rozpoczęciu budowy, składane w terminie co najmniej siedmiu dni przed ich rozpoczęciem. Jest to wymóg formalny, którego nie można pominąć, narzucony ustawą prawo budowlane

Kolekcje projektów